แบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สำนักงานปลัด และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมายทับข้อความ หรือ เติมข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ์ ที่ตรงกับความเป็นจริง ความรู้สึก และความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

 
ประเภทของการรับราชการ  
 
สังกัดหน่วยงาน  
อายุราชการ  
 ปี 
  เดือน
   

         
  ๑.๑ เพศ
  ๑.๒ อายุ          
   
  ๑.๓ ท่านจบการศึกษาสูงสุดในระดับใด (ไม่รวมระดับการศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา)  
     
  ๑.๔ เงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้รับ  
     
     
     
  ๑.๕ สถานภาพการทำงาน / บทบาทหน้าที่ ในปัจจุบัน  
     
     

             

       ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อหน่วยงานของท่าน
ประเด็นคำถามวัดความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
  ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรด้านการทำงาน
  ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  ท่านพอใจต่อความสะอาด เป็นระเบียบ ของที่ทำงาน
  ท่านพอใจต่อการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานได้อย่างเพียงพอกับความต้องการในการใช้งาน
  ท่านพอใจต่อความสะดวกในการเบิกวัสดุอุปกรณ์
  ท่านพอใจต่อความรวดเร็ว ทันต่อการใช้งานในการเบิกวัสดุอุปกรณ์
  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
  ท่านพอใจต่อความเหมาะสมของเงินเดือนที่ได้รับกับวุฒิการศึกษา
  ท่านพอใจต่อความเหมาะสมของเงินเดือนที่ได้รับกับประสบการณ์การทำงาน
  ท่านพอใจต่อการจัดสวัสดิการของหน่วยงาน
  ท่านพอใจต่อการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานเช่น ยกย่องชมเชย ให้รางวัล

 
       ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อหน่วยงานของท่าน
ประเด็นคำถามวัดความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
  ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
  ท่านพอใจต่อการได้รับการสนันสนุน ชี้แนะในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
๑๐
  ท่านพอใจต่อการให้คำปรึกษาของผู้บังคับบัญชาที่ดูแลและประเมินการปฏิบัติงานของท่านเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงาน
๑๑
  ท่านพอใจต่อการส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอจากผู้บังคับบัญชา
๑๒
  ท่านพอใจต่อความร่วมมือในการทำงานจากเพื่อนร่วมงาน

 
       ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อหน่วยงานของท่าน
ประเด็นคำถามวัดความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
  ด้านความสุขในการทำงาน
๑๓
  ท่านพอใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
๑๔
  ท่านมีความมั่นคงในการทำงาน
๑๕
  ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน
๑๖
  ท่านได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ
๑๗
  ท่านคิดว่าลักษณะงานที่ทำเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
๑๘
  ท่านพอใจที่จะทำงานให้องค์กรโดยใช้เวลาส่วนตัวแม้ว่าจะไม่ได้รับผลตอบแทน
๑๙
  โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจ เต็มใจ และความยินดีในการทำงานระดับใด

 
       ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อหน่วยงานของท่าน
ประเด็นคำถามวัดความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
  ๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรด้านส่วนตัว
  ท่านพอใจกับภาวะสุขภาพของท่าน
  ท่านพอใจในระบบบริการสุขภาพที่ท่านได้รับ
  ท่านพอใจกับความสุขของครอบครัว
  ท่านพอใจกับการที่ตนเองมีประโยชน์ต่อคนอื่น
  ท่านพอใจกับระดับการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ชีวิตของท่าน
  ท่านพอใจกับความคาดหวังที่ท่านมีต่อความสำเร็จต่อตนเอง หรือความสุขในอนาคต
  ท่านพอใจในความสุขของตัวท่านเองโดยภาพรวม

 
       ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อหน่วยงานของท่าน
ประเด็นคำถามวัดความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
  ๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรด้านสังคม
  ผู้ปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน
  ท่านสามารถทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการทำงานที่มีคุณภาพ
  เมื่อท่านทำงานในองค์กรแห่งนี้เป็นเวลานาน ท่านยิ่งรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
  ท่านตั้งใจที่จะปฏิบัติงานกับองค์กรนี้จนกว่าจะเกษียณอายุราชการ
  ท่านไม่คิดจะไปปฏิบัติงานที่องค์กรอื่น แม้ว่าจะได้รับตำแหน่งและเงินเดือนที่ดีกว่า
  เมื่อองค์กรของท่านมีการพัฒนามากขึ้น ท่านมีความภาคภูมิใจตามไปด้วย
  ท่านมีความภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกับผู้อื่นว่าท่านทำงานที่องค์กรแห่งนี้
  ท่านมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์กร โดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง

 
       ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อหน่วยงานของท่าน
ประเด็นคำถามวัดความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
  ๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรด้านเศรษฐกิจ
  ท่านมีการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย
  ท่านประสบปัญหารายจ่าย มากกว่ารายได้
  เมื่อท่านมีหนี้สิน ท่านสามารถชำระหนี้ได้ภายในกำหนด
  ท่านมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
  ท่านพอใจกับความสามารถ ในการจัดการเรื่องการเงินตามที่ท่านต้องการ

 
       ๕. ข้อเสนอแนะอื่นๆ...
   
                   

         

    ขอขอบคุณทุกท่าน ที่สละเวลาตอบแบบสำรวจนี้